E-podatelna

Běžnou emailovou komunikaci příjem elektronických dat přes internet lze uskutečnit prostřednictvím emailové pošty na adrese: obec_sedlec@sedlec.cz

Doručení zprávy, podepsané elektronickým podpisem, se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Datové zprávy, které nejsou podepsány elektronickým podpisem budou přijaty podmíněně a do 5 pracovních dnů je nutno je zaslat na adresu úřadu písemnou formou. Jinak budou považovány za běžnou emailovou komunikaci.

Elektronická podatelna obecního úřadu

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna obecního úřadu obce Sedlec.

Elektronická podatelna obecního úřadu obce Sedlec přijímá podepsaná elektronická podání (dle §11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů).

Seznam typů podání datových zpráv, které úřad přijímá:

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu e-podatelna@sedlec.cz
 2. Podání na technickém nosiči dat lze učinit na adresu umístění elektronické podatelny na úřadě v úřední hodiny - přejít na kontakní informace.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců

Sériové číslo Jméno/Název Platnost od Platnost do

Povolenými typy technických nosičů dat jsou:

 • disketa 3,5"
 • CD-ROM

Elektronická podatelna je způsobilá přijmout na zveřejněných typech technických nosičů tyto formáty datových zpráv:

 • .HTM, .HTML (hypertextový dokument)
 • .TXT (prostý text)
 • .RTF (dokument v textovém standardu RTF)
 • .PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
 • .XLS (soubory Microsoft Excel)
 • .DOC (soubory Microsoft Word)
 • .JPG, JPEG, TIFF, GIF (grafický formát)

Z bezpečnostních důvodů nebudou přijmuty spustitelné soubory např. .exe, .com atd. Při zjištění jejich výskytu budou tyto soubory smazány.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy nebo přílohy je 8 MB.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda je datová zpráva přijatá v elektronické podobě čitelná, neobsahuje škodlivý kód
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno - zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovanou certifikační autoritou
 • V případě zjištění škodlivého kódu nebude datová zpráva zpracována.
 • V případě, že datová zpráva nebude podepsaná zaručeným elektronickým podpisem bude považována za běžnou korespondenci.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Pokud z přijaté datové zprávy bude možno zjistit elektronickou adresu odesilatele, elektronická podatelna neprodleně potvrdí přijetí/ nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena.
 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance.
 • VZOR POTVRZENÍ: Vaše podání <číslo podání> bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS k dalšímu zpracování.

Legislativa

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém pospisu, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu
 • nařízení vlády č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách