Parlamentní volby 2013

REALIZOVANÉ AKCE V OBCI SEDLEC, L.LHOTA, PLÁSTOVICE, VLHLAVY A MALÉ CHRÁŠŤANY OD ROKU 1994

 

1994

18. a 19. listopadu 1994 volby – 5. 12. byl zvolen Ing. Jaroslav Houba starostou obce Sedlec

 

 LÉKAŘOVA LHOTA

Započatí pozemkových úprav v katastrálním území L. Lhota – probíhají od r. 1994 do r. 1997 (jako jedni z prvních v Jihočeském kraji)

Oprava veřejného osvětlení + instalace nových svítidel

Zastupitelstvo OÚ Sedlec přispělo na zřízení Jihočeského kardiocentra částku 7.000,- Kč 

 

1995

Zavedení telefonního kabelu do obce a tím napojení i domácností + v Plástovicích, Sedlci a Vlhlavech byly postaveny telefonní budky.

Došlo k vyčištění lesa Mlaď po větrné kalamitě u L. Lhoty a byly vysázeny nové stromy, v obecním lese na Blatech došlo také k výsadbě stromů na mýtinách

25. 7. 1995 byly územní celky části obcí Plástovice a Malé Chrášťany se zachovanými soubory lidové architektury prohlášeny za památkové rezervace

Proběhlo vysázení stromů na 5 ha obecních lesů, které pokračovalo i v následujícím roce.

 

SEDLEC

Penetrace komunikace u Jodlů, Janečků a parkoviště u hřbitova a restaurace

Autobusová zastávka – nástupní ostrůvky

Oprava staré budovy obce u kostela

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Vybudování a zprovoznění vodovodu a zavedena přípojka do obecní budovy.

Oprava stoky od Křenků k mostu

Pokládka obrubníků okolo silnice na návsi


Oprava požární zbrojnice, nástupiště, návesní kaple a kapličky pod lípou

         Návesní kaple L. Lhota      Kaplička pod Líbou - L. Lhota 

VLHLAVY

nákup starší stříkačky PPS 12 pro hasičský sbor ve Vlhlavech

V Plástovicích a Vlhlavech byla provedena úprava povrchu komunikací po rozvedení vodovodu.

 

PLÁSTOVICE

Plástovice – prodloužení kanalizace až na Blata

Zahájena oprava kapličky na návsi

Plástovice – opraveno tenisové hřiště (antuka, studna, čerpadlo, oplocení)

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Oprava zvoničky na návsi a oprava kapličky na křižovatce u Divišů

 

1996

Dokončení oprav kapliček v L. Lhota, Plástovice, Sedlec

Proběhl nákup staršího traktoru a radlice na odstraňování sněhu

Při Parlamentních volbách 1996 byly zřízeny tři  volební okrsky (Sedlec, Plástovice a Vlhlavy).

 

SEDLEC

Asfaltování cest v Sedlci (k MŠ, k okálům, k poště, okolo kostela a parkoviště u hřbitova).

Prodloužení vodovodu ze Sedlce k domu pana Čalouna č.p 31(Malý Sedlec)

Zateplení mateřské školky

Byl vybudován nový most a napojení komunikace za Čalounů

Nová kanalizace – napojení fary, školy a restaurace

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Oprava obecní místnosti

 

PLÁSTOVICE

Oprava návesní kaple a kapličky směrem na Pašice

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Oprava kapličky na návsi a u Divišů

 

VLHLAVY

Oprava kapličky směrem na M. Chrášťany a kapličky směrem na Sedlec po staré cestě

 

1997

SEDLEC

Vybudování chodníků před farou, starou školou a ke školce

Oprava střechy na staré škole (oprava krovu a výměna střešní krytiny)

Oprava márnice – střecha a okap

Oprava sociálního zařízení na obecním úřadě, nátěry garážových vrat a okapů

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Oprava povrchu silnice z Netolic přes L. Lhotu do Hlavatec + oprava komunikací i samotných obcí

Oprava kanalizace

V lomu nad L. Lhotou postaven stožár pro radiomobil Paegas – roční nájem 50.000,- Kč

Generální oprava mostu nad L. Lhotou na silnici ČB – Vodňany

 

PLÁSTOVICE

Položení nového asfaltového povrchu komunikace Sedlec – Plástovice

 

VLHLAVY

Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice (krov, věž, přístavba čekárny a oprava chodníku)

         Požární zbrojnice Vlhlavy

Oprava obecní budovy (oprava verandy, krovu, nová elektroinstalace, zavedení vody)

 

1998

Nové komunální volby – Ing. Houba opět zvolen starostou obce Sedlec

 

SEDLEC

Kartouzský rybník - navrácení rybníka obci Sedlec a ta na něm začíná hospodařit, vzniká rybářský klub “Blata“ a probíhá odbahnění rybníka

Oprava školy – fasáda, komíny, vybudování tělocvičny, umývárny a toalety, topení na plyn

Oprava komunikace k mostu za Čalounů

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Vyčištění potoka od Hlavatec do L. Lhoty a prodloužení kanalizace v L. Lhotě

Protipovodňová opatření – snížení vozovky a vyčištění stoky

V rámci pozemkových úprav byla provedena výstavba komunikací.

 

PLÁSTOVICE

Pokládaní kabelů elektrického vedení do země a přípojky k domům

Pozemkové úpravy od r. 1998 do r. 2001

Proběhla úprava návsi a položení kanalizace – Vlásků a Rysů

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Navrácení hospody v Malých Chrášťanech OÚ Sedlec

 

 

1999


SEDLEC

Započata rekonstrukce fotbalového hřiště - nový trávník

        Fotbalové hřiště - Sedlec

Dodělání kanalizace + instalace zrcadla na křižovatce u Švestků

Proběhla výstavba dvou bytových jednotek ve staré škole

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Dobudování rybníku Kozinec a cesty k němu, osázení hráze rybníka stromy

Výsadba biokoridoru a alejí – Kozinec

 

PLÁSTOVICE

Koupě druhé poloviny statku v Plástovicích č.p. 9 (první polovina statku již v majetku obce)

Vybudování nového veřejného osvětlení

Výstavba elektrické kapličky u požární nádrže

Oprava cesty Plástovice – Zbudov  http://sedlec.eu/galerie/11/komunikace-plastovice-zbudov/

Likvidace skládky u bažantnice

 

VLHLAVY

Dokončení prací na hasičské zbrojnici a na budově OÚ

Oprava čekáren

Zavedení vodovodu

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Nové rozvody veřejného osvětlení, kabelizace – zavedení elektrických kabelů do země

Oprava podlahy v hospodě (parkety)

Zahájení výstavby vodovodu, která byla ukončena následujícího roku

Komplexní úprava návsi

(požární zbrojnice + oprava kanalizace)

     Požární zbrojnice M. Chrášťany

 

2000

SEDLEC


Na biokoridoru mezi Hlavatcemi a Sedlcem došlo také k výsadbě stromů a keřů (dub, jasan, javor, lípa, třešeň, borovice, líska trnka, šípek)

     Biokoridor mezi Sedlcem a Hlavatcemi

 

Vybudování nového asfaltového víceúčelového hřiště na Sedlci (tenis, košíková,…)


Dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště (trávník, oplocení, nové střídačky, protipovodňová hráz)

     Střídací lavice - fotbalové hřiště Sedlec

Nové vchodové dveře na obecním úřadě

Veřejné osvětlení – stožáry pod obcí

Oprava studny u Švestků, autobusových zastávek a parku

Do víceúčelové budovy zabudovány nové vchodové dveře

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Prodlouženo veřejné osvětlení k hlavní silnici

Vyčištění a oprava náhonu na mlýn

Na biokoridoru v L. Lhotě byly vysázeny stromy a keře (javory, lípy, duby, borovice, břízy, šípky a trnky)

Dílna – elektro rozvody + zednické práce

 

PLÁSTOVICE

Komplexní úprava návsi, vysázeny lípy a keře, oprava studní, oprava památníku padlých z první světové války, položen nový náhon na koupaliště

Ošetření památných stromů

 

VLHLAVY

Rozšíření veřejného osvětlení

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Dokončeno veřejné osvětlení, dobudován vodovod z Římova a úprava terénu po těchto akcí a zároveň byla rozšířena kanalizace

Vybudování nové autobusové čekárny

 

2001

SEDLEC

Oplocení tenisového areálu v Sedlci a započala výstavba tribuny

Oprava kanalizace a komunikace

Rekonstrukce zasedací místnosti na obecním úřadě

Vybudování informačního centra veřejné knihovny

Účast obce Sedlec v soutěži Vesnice roku – uděleno mimořádné ocenění za vzornou péči o obnovu krajiny na svém katastrálním území v obci Sedlec a dále uděleno mimořádné ocenění občanů Sedlec za obnovu činnosti spolku Jakuba Kubaty v obci Sedlec

Opraveny varhany v sedleckém kostele

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Rekonstrukce jezu a náhonu na mlýn, oprava mostu za jezem

Přípojka elektriky k dílně

 

PLÁSTOVICE

Vybudování nové autobusové čekárny a výsadba aleje na Blatech (směrem k Malému Sedlci)

2002

Komunální volby – starostou obce Sedlec se již 3. volební období stává Ing. Jaroslav Houba

Povodně

 

SEDLEC

Oprava mostů zničených povodní (2x přes Soudný potok) a náhonu po povodni (protipovodňové opatření)

Začátek výstavby domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce komunikace „Letiště“

 

PLÁSTOVICE

Výsadba stromů u požární nádrže a na návsi

 

VLHLAVY

Zřízení sociálního zařízení v obecní budově

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Kanalizace u Divišů a u kapličky

Ošetření stromů na návsi

 

2003

SEDLEC

Oprava a vyčištění tvrzi okolo hřbitova + nová výpusť

Odbahnění rybníka Jordán po povodni

Zahájena stavba čistírny odpadních vod v Sedlci

Vybudování nových šaten na fotbalovém hřišti

     Nové kabiny - fotbalové hřiště Sedlec

 

Plynofikace obcí Sedlec a Plástovice

Dokončení stavby domu s pečovatelskou službou


http://sedlec.eu/galerie/1/dps-sedlec/

     Dům s pečovatelskou službou Sedlec

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Pokládka elektrických kabelů do země

 

PLÁSTOVICE

Výstavba komunikací v rámci pozemkové úpravy

 

2004

SEDLEC

Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole

Otevření nového domu s pečovatelskou službou


Výstavba mostu za Čalounů

 

    Most přes Soudný potok - za Čalounů

 

Oprava koryta Soudného potoka po povodni

Výstavba komunikace u Lhoteckého lesa

Dostavěna a zprovozněna čistírna odpadních vod v Sedlci

    ČOV Sedlec

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Zavedení inženýrských sítí (osvětlení, komunikace, vodovodu a plynu) – Májky, které trvalo až do roku 2008

Výstavba plynovodu Sedlec – L. Lhota

 

2005

Začátkem prosince tohoto roku proběhlo slavnostní předání symbolů obce Sedlec, v kostele sv. Jana Nepomuckého byly tyto symboly posvěceny a v restauraci slavnostně předány.

SEDLEC

Silnice Hlavatce  - Sedlec – nový povrch

Vybudování běžecké dráhy pro hasičský sport

 

LÉKAŘOVA LHOTA


Vybudování kanalizace a ČOV v Lékařově Lhotě

    ČOV L. Lhota

 

PLÁSTOVICE

Rekonstrukce komunikace Plástovice – Zbudov (propojení památkové chráněných oblastí)

 

2006

Komunální volby – starostou obce Sedlec se již 4. volební období stává Ing. Jaroslav Houba

SEDLEC

V Sedlci byla provedena kabelizace – tzn. položení veškerého elektrického vedení do země a zároveň byla provedena rekonstrukce celkového osvětlení

http://sedlec.eu/galerie/12/rekonstrukce-osvetleni/

Oprava staré hasičské zbrojnice v Sedlci

Oprava staré pošty (kde v současnosti funguje zkušebna místní punkové kapely „ Píchlá duše“)

Oprava autobusové zastávky v Sedlci

Plynofikace obecních objektů

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Zahájena výstavba střelnice „ Na AMERICE“

 

PLÁSTOVICE

Oprava kapliček v Plástovicích a Božích muk před Plástovicemi

V obci Plástovice je připravována výstavba nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod

 

VLHLAVY

Pozemkové úpravy na dvou zbývajících katastrálních územích od r. 2006 do r. 2008

Byl zadán projekt na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Vlhlavy

Kolem hlavní komunikace přes obec Vlhlavy položen nový kabel veřejného osvětlení

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Na návsi v Malých Chrášťanech byly poraženy 3 staré lípy z bezpečnostních důvodů, místo nich obec nechala vysadit okrasné keře

Pozemkové úpravy v katastrálním území M. Chrášťany od r. 2006 do r. 2006 a zároveň proběhla příprava na opravy propojovacích cest

 

2007

Na podzim tohoto roku proběhla plynofikace obecních objektu v Sedlci, Plástovicích a L. Lhotě

  

SEDLEC


Slavnostní otevření střelnice „Na Americe“ – soutěž „O pohár starosty obce“

    Myslivecká střelnice "Na Americe"

http://sedlec.eu/galerie/14/myslivecka-strelnice/

Bylo opraveno koryto Soudného potoka od splavu na Blata

    Oprava koryta Soudného potoka

 

http://sedlec.eu/galerie/7/oprava-koryta-soudneho-potoka/

Výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice v Sedlci

 

PLÁSTOVICE

Začala se budovat ČOV a kanalizace

Rekonstrukce odvodňovací stoky z Plástovic směrem na Pašice

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Nákup hospody

Oprava kanalizace u Vondrášků

 

2008

SEDLEC

Otevření pracoviště Czech POINT na OÚ Sedlec


Oprava obecního rybníčku „Kartouzský“ (nové výpustní zařízení, nový přeliv, odbahnění rybníčku a hlavně zpevnění hráze, která byla značně narušená)

    Oprava Kartouzského rybníka Sedlec

 

PLÁSTOVICE

Oprava místní komunikace z Plástovic do Pašic


Rekonstrukce domu čp. 9 „Blažkovina“ v Plástovicích (objekt slouží občanům a hlavně turistům - informační centrum jihočeského selského baroka)

   Informační centrum Plástovice

VLHLAVY

Vybudování spojovací cesty „Na Vodměnách“ (přibližně od křížku na Hlavatce směrem k cestě ze Sedlce na Vlhlavy)

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Položení nového lina v místní hospodě

 

2009

SEDLEC

Na OÚ Sedlec zřízena kancelář organizace MAS Rozkvět zahrady jižních Čech

Oprava komunikace Sedlec - Vlhlavy

Zbudování úplně nové asfaltové cesty napříč polem mezi Sedlcem a „Hlavateckým“ lesem a vyasfaltování poloviny polní cesty ze Sedlce do Vlhlav

Započaty práce na opravě sedleckého kostela sv. Jana Nepomuckého

 

LÉKAŘOVA LHOTA


Oprava komunikace u Křenků


Výstavba protipovodňové hráze

    Protipovodňová hráz L. Lhota      Protipovodňová hráz L. Lhota

 

PLÁSTOVICE

Slavnostní otevření informačního centra čp. 9

Nákup nového nábytku do informačního centra

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Vybudována autobusová čekárna na hlavním tahu Prachatice – Č. Budějovice

 

2010

Dne 15. 10. a 16. 10. 2010 se konaly Volby do zastupitelstva obce – starostou obce se stal opět Ing. Jaroslav Houba

SEDLEC

Rekonstrukce Mateřské školy v Sedlci (týká se hlavně toalet a umývárny, zvětšuje se šatna a byla provedena renovace rozvodů elektriky, dále byly vyměněny okna a vchodové dveře)

Nová kanalizace Sedlecký dvůr, která je vedena od Č0V Sedlec přes Soudný potok a náhon na mlýn až k Čalounům a dále se zde provedly zemní rozvody pro veřejné osvětlení, které zde nebylo vybudováno

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Výstavba rozdělovacího objektu – jez

   Rodělovací jez L. Lhota    Rozdělovací jez L. Lhota

 

PLÁSTOVICE

Provedeny opravy vnitřních prostor pro keramický spolek v Plástovicích, č.p. 32.

Oslava 650 let Plástovic (první písemná zmínka) - k této příležitosti se nechaly zhotovit brožury o Plástovicích, pohlednice Plástovic, různé upomínkové předměty jako jsou skleničky, upomínkové sklo s medovinou a výroční turistická známka Plástovic


Na návsi Plástovic byl zrekonstruován pomník padlých vojínů za 1. sv. války, výmalba kapličky a byla provedena rekonstrukce Hasičské zbrojnice, dále  byla provedena nezbytná oprava mostku přes potok u č.p. 50

     Pomník padllých vojínů Plástovice

VLHLAVY

Nové rozvody veřejného osvětlení

 

MALÉ CHRÁŠŤANY

Započala stavba Čistírny odpadních vod v Malých Chrášťanech

 

2011

SEDLEC

Regenerace lipové aleje v Sedlci (příjezdová cesta)

Čištění stoky u Sedlce

Instalace zavlažování a čerpadla na fotbalovém hřišti

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Dokončené polní cesty v Lékařově Lhotě od Nové hospody k autobusové zastávce přes pole

Oprava komunikace a mostu u Kozlů

Oprava komunikace u Marušků

 

PLÁSTOVICE

Oprava komunikací v Plástovicích a oprava soklu na kovárně

 

VLHLAVY

Výměna veřejného osvětlení – výměna sloupů


Obnova sakrálních křížů ve Vlhlavech (křížek u Vlhlav na rozcestí č. p. 204/6 a na parku ve vsi č. p. 2828/5 před domem č.p. 10)

     Boží muka Vlhlavy        Boží muka Vlhlavy

 

MALÉ CHRÁŠŤANY


Kolaudace kořenové čistírny odpadních vod v Malých Chrášťanech a dále se opravovala v Malých Chrášťanech cesta k Hadačům a část cesty k ČOV

   ČOV M. Chrášťany

Oprava návesního rybníčku v Malých Chrášťanech (výměna dřevěného plotu, vyčištění nánosu bahna na dně a obsypání kamenného tarasu kolem celého rybníčka)

Vysázení ovocných stromů v Malých Chrášťanech a v Lékařově Lhotě (v M. Chrášťanech tyto stromy vysadili podél polní cesty k ČOV a v L. Lhotě podél cesty směrem k hlavnímu tahu Vodňany - Č. Budějovice) 

V Malých Chrášťanech se kopal kabel na veřejné osvětlení v ulici k Hadačům, kde se vybudovala dvě světla a oprava této komunikace (Divišová – Hadačů)

 

2012

Obhospodařování obecních lesních pozemků – cca 10,5 ha (pletivo na oplocení, zalesňování, ochrana proti buřeni, ožínání sazenic, nákup sazenic stromů apod.)

Nákup minibusu pro spolky místní akční skupiny – Rozkvět zahrady jižních Čech (nákup byl spolufinancován z dotací)

 

SEDLEC

 
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Sedlci

    Hasičská zbrojnice Sedlec

V MŠ Sedlec bylo provedeno zastřešení schodiště do školní kuchyně

Na Malém Sedlci bylo provedeno prodloužení vodovodu a osvětlení v délce 200m

Na místním hřbitově se vykopala nová studna, součástí tohoto projektu byl proveden i rozbor vody v této studni

Instalovala venkovního hřiště pro seniory (venkovní cvičební prvky u DPS, tyto prvky jsou určené převážně pro seniory, ale zacvičit si mohou i děti)


Obnova sakrálních křížů v Sedlci před fotbalovým hřištěm

            Boží muka u fotbalového hřiště Sedlec

Započetí s opravami staré školy (ve sklepních místnostech je velké vlhko, proto se provádí drenáž kolem celé budovy na odvádění vlhkosti a osekání starého soklu, dále se provedla oprava vchodových dveří


Výstavba dětského hřiště u MŠ

               Dětské hřiště Sedlec

LÉKAŘOVA LHOTA

V Lékařově Lhotě v novostavbách Májky se vybudovaly nové chodníky – zámková dlažba

 

PLÁSTOVICE

Výstavba nového dětského hřiště v areálu informačního centra

 

VLHLAVY

Oprava cesty ve Vlhlavech, a to v celém úseku obce Vlhlavy, pak se opravovala část cesty mezi Vlhlavy a M. Chrášťany v zatáčce u křížku

Rekonstrukce celé polní cesty z Vlhlav na Sedlec a do Hlavatec

 

2013

SEDLEC

Provedla se rekonstrukce propustku pod hlavní silnicí Č. Budějovice – Vodňany na křižovatce u Sedlce – protipovodňová opatření

Přidání dvou cvičebních prvků k DPS dotovaného přes MAS – Rozkvět zahrady jižních Čech

 

LÉKAŘOVA LHOTA

Koncem tohoto roku se začne s vybudováním nového víceúčelového hřiště v Lékařově Lhotě

Provedla se rekonstrukce křížku v L. Lhotě u Nové Hospody

 

PLÁSTOVICE

Osazení dvou nových světel v Plástovicích směrem na Zbudov

VLHLAVY

Provedla se oprava dvou křížků za Vlhlavy směrem na M. Chrášťany

              Boží muka za Vlhlavy

 

ZHODNOCENÍ MAJETKU ZA POSLEDNÍCH 20 LET

Během pěti volebních období, tedy od roku 1994, se podařilo navýšit hodnotu majetku obce Sedlec z 36 mil. Kč na více než 170 mil. Kč.