Realizované investiční akce, získané dotace

k.ú .Lékařova Lhota

Název investiční akce Rok realizace
Vodovod Lékařova Lhota 1994-1995
Protipovodňové opatření (komunikace+potok) 1998
Obnova rybníka „Kozince“ 1998-1999
Rekonstrukce jezu a náhonu u obce L. Lhota 2001
Výstavba ČOV a kanalizace 2004 – 2006
Vybudování inženýrských sítí „sídliště Májky“ 2004-2008
Broková střelnice „AMERIKA“ 2006
Pozemkové úpravy 1994-1997
Výstavba komunikací v rámci pozemkové úpravy 1998 -1999
Výstavba plynovodu Sedlec – Lékařova Lhota 2004

k.ú. Sedlec

Název investiční akce Rok realizace
Rekonstrukce osvětlení v Sedlci 2006
Rekonstrukce elektrických rozvodů v Sedlci 2006
Rekonstrukce komunikace „Letiště“ 2002
Pozemkové úpravy 1998 - 2000
Výstavba vodovodu „Malý Sedlec“ 1996
Obnova rybníka „Kartouzský“ 1998
Stavební úprava bytů v Sedlci 1999
Výstavba šaten na fotbalovém hřišti „Sedlec“ 2002-2003
Rekonstrukce mostů přes Soudný potok a náhonu po povodni
(protipovodňové opatření)
2002
Výstavba plynovodu Plástovice-Sedlec 2002-2003
Instalace poplachové sirény ESP 750 v Sedlci 2003
Odbahnění rybníka „Jordán“ po povodni“ 2003
Výstavba ČOV Sedlec 2003-2004
Výstavba mostu za Čalounů 2004
Výstavba komunikace u Lhoteckého lesa 2004
Výstavba DPS Sedlec (malometrážní byty) 2002-2003
Rekonstrukce kuchyně v MŠ Sedlec 2004
Oprava koryta Soudného potoka po povodni 2004
Běžecká dráha pro hasičský sport 2005
Plynofikace obecních objektů 2006
Oprava koryta „Soudný potok“ 2007

k.ú. Plástovice

Název investiční akce Rok realizace
Rekonstrukce elektrických rozvodů v Plástovicích 1998-1999
Pozemkové úpravy 1998-2001
Výstavba komunikací v rámci pozemkové úpravy 2003-2006
Komplexní úprava návsi „Plástovice“ 2000
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Plástovicích 1999-2000
Rekonstrukce komunikace Plástovice – Zbudov (propojení památkově chráněných oblastí ) 2005
Výstavba ČOV a kanalizace 2006-2007

k.ú. Vlhlavy

Oprava hasičské zbrojnice „Vlhlavy“ 1997
Pozemkové úpravy 2006-2008

k.ú. Malé Chrášťany

Název investiční akce Rok realizace
Pozemkové úpravy 2006-2008
Komplexní úprava návsi „Malé Chrášťany " 1999
Výstavba vodovodu do Malých Chrášťan 1999-2000
Oprava kanalizace v Malých Chrášťanech 2000
Rekonstrukce veřejného osvětlení 1999-2000

Zeleň

Název investiční akce Rok realizace
Výsadba biokoridoru a alejí – Kozinec (L. Lhota) 1999
Výsadba biokoridoru Kopaniny (L. Lhota) 2000
Výsadba biokoridoru „Hlavatce“ a alejí (Sedlec) 2000
Výsadba aleje na Blatech (Plástovice) 2001
Výsadba stromořadí u obce Plástovice 2005